Centrum obnovy spolecného kulturního dedictví

Description

Nejviditelnejší složkou spolecného dedictví AT-CZ je stavební kultura budov a sídel, které vznikly ve stejných kulturne historických podmínkách. Problematika jejich obnovy, architektonické a urbanistické principy i remeslné postupy jsou stejné na obou stranách hranice, zatímco legislativa, ekonomika, teorie i praxe jsou znacne rozdílné. Je potreba spolecne hledat nové zpusoby a formy udržitelné obnovy a adaptace kulturního dedictví, které odpovídají soucasným potrebám, ale pritom nenicí jeho kulturne historické hodnoty. Cílem projektu je vznik Centra obnovy spolecného kulturního dedictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektu, areálu a historických sídel a bude rozvíjet preshranicní spolupráci pri obnove a propagaci spolecného kulturního dedictví. Cílem COL je celospolecenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu, jeden z hlavních zdroju turistického ruchu v príhranicních regionech AT a CZ. Pro mesta Retz (AT) a Znojmo (CZ), mesta partnerská od roku 1998, znamená projekt navíc i prohlubování vzájemných vztahu a propojování obcanu v regionech. Výstupem mekkých aktivit projektu budou spolecná odborná preshranicní Metodika obnovy a Strategie obnovy a propagace spolecného kulturního dedictví. Hlavním výstupem projektu budou dve príkladne zrekonstruované a zprístupnené památky na obou stranách hranice, které budou spolecne sloužit odborné i laické verejnosti. Jako príklad dlouhodobe chátrající mimorádné památky, byla vybrána tzv. Stará škola, soucást Louckého kláštera ve Znojme. Rekonstrukce této cásti kláštera umožní zprístupnení této Národní kulturní památky pro verejnost a nastartuje postupnou revitalizaci celého areálu. Druhým objektem je Sýpka v Retz, predstavující naopak typickou památku lokálního významu, jejichž obnovu je nutné rešit nejcasteji. Obe budovy umožní konferencní, výstavní, pruvodcovské, informacní, kulturní a osvetové aktivity. Jejich prostrednictvím budou predávány odborné poznatky a doporucení COL široké verejnosti. Tato komplexní obnova, osveta a propagace kulturního dedictví bude probíhat na základe preshranicních aktivit pro verejnost. Kvuli složitosti a rozsahu tématu pujde prevážne o aktivity vyžadující prenocování, címž bude naplnován Ukazatel výsledku. Inovativní je predevším preshranicní spolupráce pri celospolecenském rešení obnovy spolecného kulturního dedictví.

Details

Duration 01/07/2018 - 30/06/2021
Funding EU
Program INTERREG
Logo - European Union INTERREG Österreich-Tschechische Rebuplik
Department

Department for Bulding and Environment

Center for Architectural Heritage and Infrastructure

Principle investigator for the project (Danube University Krems) Mag. Mag. Dr. Dr. Peter Strasser, LL.M.
Back to top

 

To Glossary

This website uses cookies to improve your user experience and for analytical purposes for optimizing our systems, as well Google Maps for the use of depicting maps. By clicking on „OK" or continuing to browse the site, you are agreeing to the use of cookies and Google Maps. More information concerning privacy policy and data protection official.

OK